Mặt bằng tầng

Tòa Orchid 1
Tòa Orchid 2
Tòa Jasmine 1
Tòa Jasmine 2
Tòa Iris 1
Tòa Iris 2
Tòa Iris 3
Tòa Iris 4
Kinh Doanh:
0933 62 64 66